MSSF po raz pierwszy w przedsiębiorstwie, czyli pomoc doradców biznesowych

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej są to standardy, interpretacje i struktura przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W zamierzeniu wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ma zapewnić bezpośrednią porównywalność sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach, ponieważ obowiązujące w poszczególnych krajach zasady rachunkowości, a w efekcie sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe firm, znacznie różnią się od siebie. Celem usługi wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jest wsparcie firm w procesie sporządzania sprawozdania MSR/MSSF po raz pierwszy.
Usługi związane z wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej to przede wszystkim doradztwo w siedzibie podmiotu, konsultacje, stała opieka merytoryczna i informacyjna o zmianach w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, analizy zgodności stosowanych rozwiązań księgowych z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, doradztwo przy wyborze polityki rachunkowości, interpretacje ujęcia nietypowych transakcji i zdarzeń gospodarczych, identyfikacja różnic w zasadach rachunkowości, planowanie zmian w ewidencji księgowej i w systemach informatycznych, ustalanie zmian wartościowych w sprawozdaniu i koordynacja wycen, a także projektowanie zakresu prezentacji i ujawnień do sprawozdania finansowego. Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej pozwala na dokładniejsze przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, szczególne istotne, gdy jest ono notowane na giełdzie, a także łatwiejsze ustalenie danych potrzebnych do kontroli i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jeżeli przedsiębiorstwo wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej są używane w wielu krajach świata, w tym Australii, Indiach, Japonii, Kanadzie, Malezji, Meksyku, Norwegii, RPA, Rosji. Jednak na chwilę obecną jedynie Unia Europejska wprowadziła obowiązek zgodności z MSSF dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych wszystkich spółek publicznych.

Usługi doradztwa finansowego, czyli z czego warto skorzystać prowadząc działalność gospodarczą

Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw obejmuje rozmaite usługi. Wśród najpopularniejszych znajdują się prace związane z fuzjami i przejęciami, wsparciem w transakcjach, wyceną, modelowaniem finansowym oraz usługami w zakresie restrukturyzacji finansowej. W ramach fuzji i przejęć prowadzona jest identyfikacja celów akwizycyjnych i inwestorów, tworzone są strategie przejęć i fuzji, planowanie finansowe i podatkowe aspektów transakcji. Dodatkowo usługi związane są z efektywnym zarządzaniem procesem transakcyjnym, w szczególności pod kątem maksymalizacji korzyści płynących ze stworzenia środowiska konkurencyjnego, wsparciem przy negocjacjach, kontaktami z organami nadzoru i doradztwem post-transakcyjnym. Wsparcie w transakcjach dotyczy przede wszystkim finansowego i podatkowego badania due diligence, procedury transakcyjnej, przygotowywania dokumentów transakcji, wsparcia w negocjacjach oraz wsparcia i doradztwa po realizacji transakcji. Wycena będąca kluczowym elementem każdej transakcji może być nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorcy. Specjaliści z doradztwa finansowego wspierają w negocjacjach dotyczących wyceny, doradzają w aspektach podatkowych związanych z wyceną, pomagają podczas wyceny wartości firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych, doradzają przy alokacji ceny nabycia, a także analizują wartość majątku dla celów sprawozdawczości finansowej.
Równie istotną usługą jest modelowanie finansowe. Modelowanie biznesowe jest istotnym elementem procesu decyzyjnego związanego z oceną operacji strategicznych nowych przedsięwzięć lub istniejących już. W skład usług związanej z modelowaniem finansowych wchodzą prace opierające się na wycenie i symulacji opcji strategicznych i transakcji, weryfikacji modeli finansowych, przygotowania prognoz wyników finansowych i operacyjnych nowych przedsięwzięć, przygotowaniu struktury finansowania projektów czy przygotowaniu niezależnego przeglądu biznesu. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z porad doradców finansowych mogą otrzymać szeroki pakiet usług, na które składają się opracowanie planu finansowego przedsiębiorstwa zarówno krótko, jak i długoterminowego, opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych, restrukturyzacja zadłużenia oraz możliwość poprawy płynności finansowej.

Zarządzanie podatkami firm, czyli doradztwo podatkowe dla wymagających

W ramach doradztwa podatkowego jedną z wiodących usług jest audyt podatkowy, będący kompleksowym badaniem prawidłowości podatkowych w celu zdiagnozowania i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i związanych z nim potencjalnych ryzyk podatkowych. Ponadto audyt finansowy jest niezwykle skutecznym narzędziem optymalizacji obciążeń podatkowych, stwarzającym realną możliwość poprawienia wyniku finansowego. Audyt podatkowy może obejmować tytuły zobowiązań budżetowych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości), obszary działalności (sprzedaż i zakup, inwestycje, marketing i reklamę, należności, ceny transferowe), konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze. Wynikiem praw przeprowadzonych przez doradców podatkowych jest raport z audytu podatkowego zawierający diagnozę nieprawidłowości, diagnozę kwestii rodzących ryzyka podatkowe, rekomendacje rozwiązań prawidłowych oraz działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować potencjalne ryzyka podatkowe, ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez klienta w odniesieniu do wskazanych operacji.
Rozwiązania doradztwa podatkowego pozwalają na dostarczenie właścicielom przedsiębiorstw kompleksowych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo podatkowe, finansowe oraz prawne. Ponadto doradztwo podatkowe zapewnia realizację zamierzonych celów biznesowych. Jedną z korzystniejszych usług, oferowaną przez doradców podatkowych jest wsparcie w zakresie kontaktów z organami skarbowymi. Podmioty korzystające z usług doradców mogą w szybkim czasie uzyskać korzystne rozstrzygnięcie w spornych sprawach podatkowych. Pomoc doradców podatkowych obejmuje szeroki zakres działania: pomoc w przygotowaniu podmiotu do kontroli skarbowej polegającą na analizie zobowiązań podatkowych, posiadanej dokumentacji i wewnętrznych procedur podmiotu, doradztwo podatkowe w związku z wszczętą już kontrolą skarbową, przygotowanie pism na potrzeby kontroli skarbowej oraz postępowania podatkowego na każdym etapie (zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu, odwołań od decyzji, wniosków o stwierdzenie nadpłaty), doradztwo podatkowe w sprawach nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji podatkowych (w zakresie stwierdzenie nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania, przygotowania odpowiednich wniosków).

Audyt finansowy- dla kogo, po co?

Głównym celem audytu finansowego jest minimalizacja występowania ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej i ryzyka finansowego. Audyt finansowy przeprowadzany przez biegłego rewidenta odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap prac to prace wstępne obejmujące zbadanie systemu ewidencji badanej jednostki, w tym przede wszystkim przeanalizowanie planu kont, systemu kontroli wewnętrznej i rzetelności ksiąg rachunkowych, sposobu rejestracji operacji gospodarczych; sprawdzenie prawidłowości i stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług; kontrolę prawnych podstaw działalności.
W zakresie audytu finansowego świadczone są rozmaite usługi, takie jak między innymi badanie rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych, weryfikacja pakietów sprawozdawczych na potrzeby udziałowca zagranicznego, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przegląd rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych, a także usługi atestacyjne, doradztwa lub zarządzania. Efektem badania sprawozdania finansowego jest opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego. Przeprowadzony audyt finansowy prowadzi do określenia prawidłowości działania systemu finansowo-księgowego oraz innych systemów informatycznych jednostki, systemu kontroli wewnętrznej, a także analizy istotnych problemów, jak również wskazania miejsc powstawania istotnych ryzyk. Audyt finansowy sprawozdania finansowego pozwala na przeprowadzenie procedur i testów, dzięki którym możliwe jest określenie, czy przedstawione w sprawozdaniu finansowym informacje nie są istotnie zniekształcone. Istotne zniekształcenie to takie, które może wpłynąć na decyzję użytkowników danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym.
Do popularnych procedur i testów zalicza się na przykład uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych, potwierdzenie sald środków pieniężnych i pożyczek z bankami, przegląd istotnych umów, obserwację inwentaryzacji aktywów, rozmowy z prawnikami jednostki oraz pracownikami. Przedsiębiorcy decydujący się na audyt finansowy mogą zminimalizować ryzyka. Audyt finansowy stanowiący ocenę i badanie okresowych sprawozdań finansowych oraz poprawności rozliczeń pozwala wykazać czy sprawozdanie finansowe i podejmowane przez przedsiębiorstwo działania w zakresie finansów są zgodne z przepisami, stosowanymi praktykami i standardami.

Doradztwo biznesowe, czyli jak kontrolować finanse firmy

Doradztwo biznesowe, w skład którego wchodzi doradztwo finansowe, podatkowe i inwestycyjne pozwala na lepsze i prostsze zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Doradztwo finansowe związane jest z udzielaniem fachowym zaleceń, porad głównie o charakterze ekonomicznym. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z porad doradców finansowych mogą otrzymać szeroki pakiet usług, na które składają się opracowanie planu finansowego przedsiębiorstwa zarówno krótko, jak i długoterminowego, opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych, restrukturyzacja zadłużenia oraz możliwość poprawy płynności finansowej. Dodatkowo często spotykanymi usługami, oferowanymi w ramach doradztwa finansowego są usługi w zakresie fuzji i przejęcia, wsparcia w transakcjach, wyceny, modelowania finansowanego, doradztwa w zakresie nieruchomości, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz usługi w zakresie restrukturyzacji finansowej.
Doradztwo podatkowe to szeroka gama usług i czynności podlegająca ochronie ustawowej. Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podmiotom- na ich zlecenie lub na ich rzecz- porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie w imieniu podmiotu ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, sporządzanie w imieniu podmiotu zeznań i deklaracji podatkowych oraz reprezentowanie podmiotu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.
Doradztwo inwestycyjne dla przedsiębiorstw może obejmować podnoszenie wartości rynkowej i transakcyjnej firmy, przygotowanie firmy do sprzedaży, nowe przedsięwzięcia biznesowe, wykupy i inwestycje w spółki poza publicznym obrotem czy też biznesplany (analizy finansowo-ekonomiczne, memoranda inwestycyjne, projekty inwestycyjne, analizy branżowe). W ramach podnoszenia wartości rynkowej i transakcyjnej firmy oferowane są usługi związane z wyceną aktualnej wartości firmy, identyfikacją możliwych do osiągnięcia celów średnio i długookresowych, analizą czynników ryzyka i możliwości ich minimalizacji, opracowaniem strategii wzrostu wartości firmy oraz doradztwem w procesie implementacji strategii.

Audyt wewnętrzny przeprowadzany w przedsiębiorstwie

Audyt wewnętrzny jest to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Audyt wewnętrzny składa się z pięciu etapów: stworzenia programu audytu, planowania audytu, przeprowadzenia audytu, sporządzenia raportu oraz działań poaudytowych. Przedsiębiorcy, u których przeprowadzany jest audyt wewnętrzny mogą dodatkowo skorzystać z pomocy zespołów audytowych, które służą pomocą w tworzeniu lub ulepszeniu stosowanej metodyki audytu wewnętrznego, wparciem w opracowaniu strategicznego planu funkcjonowania audytu wewnętrznego, oraz doradzają przy organizacji audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny obejmuje najczęściej usługi związane z oszacowaniem ryzyk i wyodrębnieniem obszarów ich występowania w audytowanej jednostce wraz z jednostkami organizacyjnymi, opracowaniem rocznego planu audytu wewnętrznego, doradztwem dotyczącym wdrożenia i funkcjonowania kontroli zarządczej w audytowanej jednostce, sporządzeniem pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych.
Działalność audytu koncentruje się na obszarach, w których występują najbardziej istotne ryzyka dla przedsiębiorstwa. Audyt wewnętrzny mający za zadaniem ocenę efektywności procesów zarządzania ryzykiem jest szczególnie istotny w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach audytu wewnętrznego wyróżnia się trzy podstawowe formy audytu: audyt finansowy, operacyjny i informatyczny. Audyt finansowy jest badaniem sprawozdania finansowego. Jako zestaw procedur i testów ma za zadanie określenie czy na przykład wartość sprzedaży, poziom zobowiązań czy wysokość środków pieniężnych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym nie są istotnie zniekształcone. Audyt operacyjny definiowany jest, jako badanie pod względem oszczędności, wydajności i skuteczności operacji. Do zakresu audytu operacyjnego należy ocena efektywności zarządzania, czyli sposobu, w jakim kierownictwo jednostki planuje swoje działanie, a następnie kontroluje realizację planów. Audyt operacyjny ma na celu przede wszystkim optymalizację operacji przeprowadzanych w danym przedsiębiorstwie, w celu wykorzystania potencjału organizacji. Audyt informatyczny jest natomiast procesem zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwe chronią majątek.

Komisja Nadzoru Finansowego, cele i działania

Komisja Nadzoru Finansowego, w skrócie KNF jest to centralny organ administracji państwowe sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. W skład Komisji wchodzą przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i czterech członków. Członkami Komisji są Minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel, Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel, Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Do zadań Komisji należą między innymi sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością uczestników rynku kapitałowego, prowadzenie działań mających na celu rozwój polskiego rynku finansowego i jego konkurencyjności na świecie, udzielanie licencji na prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne (w tym zagraniczne firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, giełdy), wyrażanie zgody na brzmienie statutu funduszu inwestycyjnego, wyrażanie zgody na pełnienie funkcji w organach nadzorowanych krajowych firm inwestycyjnych, giełd, domów maklerskich oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, wyrażanie zgody na wybór banku powiernika, prowadzenie egzaminów dla maklerów papierów wartościowych i maklerów giełd towarowych oraz doradców inwestycyjnych, prowadzenie listy maklerów oraz doradców inwestycyjnych, akceptowanie prospektów emisyjnych oraz memorandów informacyjnych emitentów, których papiery wartościowe są przedmiotem publicznej oferty.
Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się kontrolą realizacji przez te podmioty obowiązków wynikających z ich działalności oraz statusu na rynku kapitałowym, prowadzeniem działalności edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej funkcjonowania rynku kapitałowego, opracowaniem oraz opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, współpracą z zagranicznymi organami nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzaniem możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku kapitałowego, wydawaniem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu regulowanego, a także nakładaniem sankcji na uczestników rynku, którzy nie przestrzegają prawa oraz warunków zezwolenia na prowadzenie działalności.